Aktualności

16-11-2018

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych: MOWTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 80-258 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 163, tel. +48-58-347-80-91, email: mowta@mowta.com.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i c) i f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pani stroną.

Przetwarzanie ww. danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce MOWTA na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, w celu wykonywania zadań ustawowych jako płatnika odnoszących się do zatrudnienia w charakterze pracowników, zleceniobiorców i wykonawców.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, czy państwowa inspekcja pracy, jak również osoby i podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia obsługi podatkowo-księgowej i doradztwa prawnego.

Przetwarzane przez Spółkę MOWTA Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest skutkiem zawarcia umowy bądź też wynika z powyższych publicznoprawnych obowiązków Spółki MOWTA. Odmowa podania danych w przypadku zawarcia umowy skutkować będzie koniecznością jej wcześniejszego zakończenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w tym dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług – przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne; księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; inne dokumenty przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z zawartej umowy – przez okres nie dłuższy niż 6 lat.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw i innych przepisów, które nakazują Spółce MOWTA przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas

Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Zbigniew Jóźwik – Prokurent